Esta web utiliza cookies para mejorar la navegación. Si continua con la visita se asumirá que esta de acuerdo. Más información   

close

AVÍS LEGAL

En compliment de la Llei 34/2002, de 11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrónic, ESPORTS PARRA SL informa de que és titular del website WWW.ESPORTSPARRA.COM. D’acord amb l’exigència de l’article 10 de la citada Llei, ESPORTS PARRA SL informa de les seg¨uents dades: ESPORTS PARRA SL, con CIF B17326240, i domicili social a ESPORTS PARRA SL; C/ MIGDIA 1, 17002 GIRONA inscrita en el Registre Mercantil en el tom 198, foli ............, fulla GI-3574, inscripció 1a.La dirección de correu electrónic de contacte amb l’empresa és info@esportsparra.com.

USUARI I RèGIM DE RESPONSABILITATS

La navegació, accés i ús per les websites el website de ESPORTS PARRA SL confereix la condició d’usuari, per la que s’accepten,des de la navegació per les pàgines ESPORTS PARRA SL, totes les condicions d’ús aquí establertes sens perjudici de l’aplicació de la corresponent normativa d’obligat compliment legal segons el cas. Les pàgines web ESPORTS PARRA SL proporcionen gran diversitat d’informació,serveis i dades. L’usuari assumeix la seva responsabilitat en l’ús correcte de el website. Aquesta responsabilitat s’estendrà a:- La veracitat i licitud de les informacions aportades per l’usuari en els formularis facilitats per ESPORTS PARRA SL per l’accés a determinats continguts o serveis oferts per les webs.També serà responsable de l’ús que li doni a les claus d’accés que hagi obtingut amb la complementació dels formularis mencionats.- L’ús de la informació, serveis i dades oferts per ESPORTS PARRA SL contràriament a alló disposat per les presents condicions, la Llei, la moral, les bones costums o l’ordre públic, o que de qualsevol altre forma pugui suposar lesió dels drets de tercers o del mateix funcionament de les websites el website.

POLíTICA D’ENLLAÇOS I EXENCIONS DE RESPONSABILITAT

ESPORTS PARRA SL no es fa responsable del contingut de les pàgines web a las que l’usuari pugui accedir a través dels enllaços establerts en el seu website i declara que en cap cas procedirà a examinar o exercitarà cap tipus de control sobre el contingut d’altres pàgines de la xarxa. Aixa mateix, tampoc germanitzarà la disponibilitat tècnica, exactitud, veracitat, validesa o legalitat de pàgines alienes a la seva propietat a las que es pugui accedir per mitjà dels enllaços. ESPORTS PARRA SL declara haver adoptat totes les mesures necessàries per tal d’evitar qualsevol dany que, als usuaris de seva website, pogués derivar-se de la navegació per les seves pàgines web. En conseqüència, ESPORTS PARRA SL no es fa responsable, en cap cas, dels eventuals danys que per la navegació per Internet pogués patir l’usuari.

MODIFICACIONS

ESPORTS PARRA SL es reserva el dret a realitzar les modificacions que consideri oportunes,sense avis previ, en el contingut de su website. Tant en el que fa referència als continguts la website, com en les condicions d’ús de la mateixa o en les condiciones generals de contractació. Aquestes modificacions podran realitzar-se, a través de seva website, de qualsevol forma admesaen dret i seran d’obligat compliment durant el temps en que es trobin publicades en la web i finsque no siguin modificades vàlidament per altres posteriors.

RESERVA DE COOKIES

ESPORTS PARRA SLes reserva el dret d’utilitzar cookies en la navegació de l’usuari per les seves websites per facilitar la personalització i comoditat de la navegació. Seguint la política de protecció de dades de l’empresa, ESPORTS PARRA SL informa que les cookies s’associen a l’usuari anónim i al seu ordinador, i no proporcionen per sí el nom i cognoms de l’usuari. L’usuari te la possibilitat de configurar el seu navegador de tal forma que se li informi de la recepció de cookies, podent, si així ho desitja, impedir que siguin instal·lades en el seu disc dur. No obstant,per l’accés a les websites ESPORTS PARRA SL no serà preceptiva la instal·lació de cookies.

PROTECCIó DE DADES

De conformitat amb el que estableix la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Carácter Personal, ESPORTS PARRA SL informa als usuaris de les seves websites de que les dadespersonals recavades per l’empresa mitjançant els formularis facilitats a les seves pàgines, seran introduits en un fitxer automatitzat sota la responsabilitat ESPORTS PARRA SL, amb la finalitat de poder facilitar, agilitzar i complir els compromisos establerts entre ambdues parts. Aixa mateix, ESPORTS PARRA SL informa de la possibilitat d’exercir els drets d’accés, cancel.lació,rectificació i oposició mitjançant un escrit a l’adreça: ESPORTS PARRA SL; C/ MIGDIA 1, 17002 GIRONA. Si en el període de 30 dies no ens comunica el contrari, entendrem que les seves dades no han estat modificades, que vostè es compromet a notificar-nos qualsevol variació i que tenim el consentiment per a utilitzar-les a fi de poder fidelitzar la relació entre les parts.

PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Els drets de propietat intel.lectual i industrial derivats de tots els textos, imatges, així com dels mitjans i formes de presentació i muntatge de les seves pàgines pertanyen, per sí o com acessionària, a ESPORTS PARRA SL Seran, per tant, obres protegides com a propietat intel.lectualper l’ordenament jurídic espanyol, els hi serà d’aplicació tant la normativa espanyola i comunitària en aquest camp, com els tractats internacionals relatius a la matèria i subscrits per Espanya. Tots els drets reservats. En compliment de la Llei de la Propietat Intel.lectual es prohibeix expressament la reproducció, distribució, comunicació pública i utilització, de la totalitat o part dels contingutsde les seves pàgines web sense el consentiment exprés ESPORTS PARRA SL.

ACCIONS LEGALS, LEGISLACIó APLICABLE I JURISDICCIó

ESPORTS PARRA SL es reserva així mateix la facultat de presentar les accions civils o penals que consideri oportunes per a la utilització indeguda de les seves pàgines web i continguts per l’incompliment de les presents condicions. La relació entre l’usuari i ESPORTS PARRA SLes regirà per la normativa espanyola vigent i seran competents per a decidir sobre qualsevol controvèrsia que es pogués suscitar entre l’usuari i ESPORTS PARRA SL, els jutjats o tribunalspropis de la localitat de GIRONA.